Wilderness canoe camping in the BWCA of northern Minnesota
bwca 2007.2

bwca 2007.2

12/30/2013
BWCA Fall 2007 tandem canoe trip with Wanda

bwca 2008.1

bwca 2008.1

12/29/2013

BWCA Spring 2008 solo trip.

bwca 2009.1

bwca 2009.1

12/29/2013
BWCA Spring 2009 solo trip.

bwca 2010.1

bwca 2010.1

12/30/2013
BWCA Spring 2010 solo trip.